Українська банерна мережа

Украинская Баннерная Сеть
 
 

Жанри

Гоголівський ФОРУМ
AlmaNAH


Наша статистика

Авторів: 2554
Творів: 46330
Рецензій: 90466

Наша кнопка

Код:Художні твори Проза Палімсести

шляхда

© Іггі Поп, 18-08-2005
ВІД ГОЛОВНОЇ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ Трудящі Радянської України як і
всі народи Союзу Радянських Соціалістичних Республік готуються гідно від
значити 90 річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції яка відкрила но
ву епоху в історії людства епохупролетарськихреволюцій крахукапіталізму т
оржествасоціалізмуікомунізму Цьомузнаменномуювілею присвячується но
ва книга УкраїнькаРадянькаСоціалістичнаРеспубліка яка видається за пост
ановою ЦККПУкраїниіРадиМіністрівУкраїнськоїРСР КнигаУкраїнька Радя
нькаСоціалістичнаРеспублікаєпершимвиданнямвякомуподановузагальненом
увиглядіосновнівідомостізісторіїпросуспільнополітичнежиттярозвитокісучас
нийстанекономікинаукилітературимистецтваУкраїнськоїРСРЗдійснюючизап
овітиВІЛенінаукраїнськийнародкерованийКомуністичноюпартієюдосягвели
чезнихуспіхіввусіхсферахекономічногоіполітичногожиттяперетворивУкраїн
увмогутнюіндустріальнудержавузвисокорозвинутимсоціалістичнимсільським
господарствомзпередовоюнаукоюікультуроюТрудящіУкраїниуспівдружност
ізбратніминародамиРадянськогоСоюзупобудувалисоціалізміуспішностворю
ютьматеріальнотехнічнубазукомунізмуКнигапочинаєтьсязвикладузагальни
хвідомостейпроУкраїнськуРСРВонимістятьданіпроутворенняУкраїнськоїР
адянськоїдержавиїїрольімісцевскладіСоюзуРСРпрополітичнуорганізаціюрад
янськогосуспільстваПоданоузагальненівідомостіпросоціалістичніперетворен
няікомуністичнебудівництвовУкраїнськійРСРрозвитокїїекономікиікультури
атакожосновніпідсумкивиконаннявреспубліцісемирічногопланурозвиткународ
ногогосподарстваСРСР19591965ррУрозділіПриродарозповідаєтьсяпрорельєфг
еологічнубудовукориснікопалиникліматрослиннийітвариннийсвіттаіншіпри
роднібагатстваУкраїниВкінцірозділуподанофізикогеографічнерайонування
територіїУРСРВУкраїнськійРСРпорядзукраїнцямипроживаєбагатоіншихна
ціональностейВідомостіпроїхчисельністьмовутощоподановрозділіНаселенн
яЗначнемісцевкнизіпосідаєрозділІсторіявякомуподанобагатовіковугероїчнуіс
торіюукраїнськогонародуіпередусімнайславетнішийперіодїїрадянськийузв'яз
кахзросійськимтабілоруськимнародамиразомзякимивінвийшовзодногобратнь
огокореняКиївськоїРусітаузв'язкахзіншиминародамиСРСРісусідніхкраїнВозз
'єднанняУкраїнизРосієюзумовилоспільнуборотьбуукраїнськогоіросійськогона
родівпротицаризмупоміщиківвеликодержавноїінаціоналістичноїбуржуазіїтаін
оземнихзагарбників Перемога Великої Жо

оля обожнювала гарні пахощі. Вона могла годинами, - та що годинами! -
днинами обнюхувати свої старанно вимиті руки, нігті, стегна, перса, п’ятки
та, звичайно, обидві начисто виголені пахви
та ще зовсім юну пухнасто-помаранчеву піхву.
А ще любила запах смажених картопляників та побутового нафталіну.
І все.
Все інше було протипоказано її тонкій натурі,
що прагнула до безкомпромісного єднання з абсолютом
за посередництва такого собі абсолютно гігієнічного способу.
Єдине, що Олю бентежило
та не давало можливості цілком зосередитися на ритуалі самопізнання,
так це п’янке бажання вилизати собі задницю,
аби хоч у такий манірний спосіб сповістити собі іманентний,
але з відомих причин ще невідомий аромат

який уперше в своїй історії завдяки ленінській національній політиці створ
ив суверенну національну державу УкраїнюРадянуСоціалістичнуРеспубліку
що є складовоюневід'ємноючастиною багатонаціональногоРадяногоСоюзу
ЛишевУкраїнськійРадянськійдержавівозз'єднановсіспоконвічнізахідноукраїнс
ькіземліЗахіднуУкраїнуПівнічнуБуковинуіЗакарпатськуУкраїнуякіперебува
липідвладоюАвстроУгорськоїімперіїпанськоїПольщібуржуазноїЧехословач
чинитабоярськоїРумуніїВтомівідображеновнесокукраїнськогонародувперемо
гувісторичнихбитвахгромадянськоївійни19181920рртаВеликоїВітчизняноївій
ниРадянськогоСоюзу19411945ррвпобудовусоціалізмуікомунізмувСРСРВроз
діліКомуністичнапартіяУкраїнидокладновисвітленоісторіюКПУкраїниякбойо
вогозагонуКомуністичноїпартіїРадянськогоСоюзуїїкерівнурольнавсіхетапа
хборотьбиукраїнськогонародузапобудовусоціалістичногосуспільстваістворе
нняматеріальнотехнічноїбазикомунізмуВрозділахСуспільнийідержавнийладР
адидепутатівтрудящихУкраїнськоїРСРіГромадськіорганізаціїУкраїнськоїРСРрозпо
відаєтьсяпрорользагальнонародноїдержавивперіодрозгорнутогобудівництвакому
нізмупророльімісцедержавнихтагромадськихорганізаційуполітичномуісоціальноек
ономічномужиттісуспільстваВцьомукомплексінарисівпрополітичнуорганізаціюсоці
алістичногосуспільстваРадянськоїУкраїниподаносистематизованівідомостіпроза
конодавствоУкраїнськоїРСРУрозділіНароднегосподарствовисвітлюютьсявизначні
досягненняукраїнськогонародузарокиРадянськоївладивгалузіекономікирозвитокі
сучаснийстанпромисловостісільськогогосподарствабудівництватранспортузв'язкут
оргівліфінансівНаведеноосновніданіпроперспективирозвиткународногогосподарст
вависвітленопитаннярозміщенняспеціалізаціїікооперуванняпідприємствувсіхгал
узяхнародногогосподарствамеханізаціїтаавтоматизаціївиробництваКомуністичн
апартіяіРадянськадержававиявляютьповсякденнепіклуванняпровихованняіпідгото
вкукомуністичносвідомихівисокоосвіченихлюдейпрозадоволенняїхматеріальнихіду
ховнихпотребУвідповіднихрозділахцієїкнигипоказанодосягненнятрудящихреспуб
лікивпіднесенніматеріальногодобробутуіохорониздоров'янародуврозвиткун а р
о д н о ї о с в і т и

З перемогою..Ё.над.Ї

анналидосконалення
анналидосконалення
анналидосконалення
анналидосконалення
..........анналидосконалення
..........анналидосконалення
..........анналидосконалення
..........анналидосконалення
....................анналидосконалення
....................анналидосконалення
....................анналидосконалення
....................анналидосконалення

іменниквдосконалення.................
..........прикметниквдосконалений
дієслововдосконалювати............
..........називнийвдосконалення....
родовийвдосконалення................
..........давальнийвдосконаленню.
знахіднийвдосконалення.............
..........оруднийвдосконаленням..
місцевийвдосконаленні..............

В.поисках.рецепта.приготовления.кальянного.табака.в.домашних.условиях.Из.пи
сем.Джо.Р.От:Джо.Р.15.января.2001.Я.попытался.смешать.патоку.с.ванилином.и.
обычным.трубочным.табаком.“Sir.Walter.Raleigh”.Повидимому.я.переборщил.с.в
анилином.т.к.смесь.пахла.дерьмом.и.пришлось.ее.выкинуть.Завтра.я.попробую.п
овторить.эксперимент.с.манго.и.напишу.что.из.этого.получится.Также.вместо.па
токи.я.буду.использовать.мед.Джо.От:ДжоР15января2001Итак.насколькоямогусу
дитьявновьвампишучтобырассказатьомоихпоследнихдостиженияхвэксперимента
хскальяннымтабакомЯзнаючтописалвамлишьчасназадностехпорясовершилоткры
тиенеобычайнойважностиЯпопыталсясотворитьтабаксовкусоммедаЯсмешал25гт
абакас9гмедаполучившаясясмесьпахлавесьмаобещающеКогдаявпервыевтянулды
мизтрубкивкусоказалсяотменнымияужебыловозомнилсебясуперпуперповаромка
льянноготабакаНопримерноминутчерез510вкусмедаисчезиосталсялишьпривкуст
рубочноготабакакоторыйпоправдеговорябылдовольнорезкимисовсемнетакимпри
ятнымкаккогдаятольконачалЕщенеокончивкуритьменяосенилочторастаявшийотв
ысокойтемпературымедстекчерезчашувшахтуиименнопоэтомупропалегоприятны
йвкусЯнапишувамкогдавновьпроведуочереднойэкспериментДжоОт:ДжоР16янва
ря2001Сегодняисключительновпознавательныхцеляхяпопробуюзабитьполнуюча
шупатокиипокуритьсначалаяподумывалдобавитьтудасахарновспомнивизапахеж
женогосахарапришлосьотказатьсяотэтойидеиИдеальнобылобыдобавитьсюдазерн
овойкрахмалноявынужденотказатьсяотнеготакжепоканеполучустипендиюДатяж
елаястуденческаяжизньнемогусебепозволитьзерновойкрахмалэтопечальноДжоОт
:ДжоР19января2001ИтаквотявновьпишуимнеестьмногочегорассказатьЯмногоэкс
периментировалипришелкнекоторымопределеннымвыводамкоторыевамиповеда
юМоипопыткисоздатьновыевкусыпривеликрождениюмножестваинтересныхидей
ЯприготовилтабакисовкусамишоколадачистойпатокиананасамангокивиимедаЯд
остигалразличныхуровнейуспехаприходилосьиизбавлятьсяотвонючейсмесиаиног
даиготовитьдобавкучтобыпыхнутьещеразокдругойДляприготовлениякальянного
табакалучшевсегоиспользоватьсвежиемелкопорубленныефруктыНеобходимосме
шатьполученнуюсубстанциюстабакомидобавитьнемногопатокиПослетщательног
оперемешиванияобразовавшаясясубстанциядолжнанапоминатьтабакизкупленной
пачкиЛучшевсегозарекомендовалсебяананасовыйтабакяркийиоченьнасыщенный
вкусШоколадоказалсянастоящейбомбойправдаянеоченьтоистаралсяпоэтомувкус
оказалсятаксебеТакжеуменяподрукойещележитклюквеннаязаготовкаправдаееяе
щенепробовалнодумаювсеполучитсяОсновнаяпроблемаскальяннымтабакомприг
отовленнымвдомашнихусловияхзаключаетсявтомчтоизчашивытекаетжидкостьпа
чкающаякальянБудьтеосторожныииспользуйтемерыпредосторожностизамешива
явашсобственныйтабак

После всех этих экспериментов с производством кустарного табака
я ударился в область непознанного – решил покурить кальян на разных
жидкостях.  Сегодня в колбу мы налили молоко. Выяснилось несколько
интересных вещей:
1) Молоко сильно пенилось и попало в шланг.
2) Дым был гораздо гуще (хороший эффект).
3) После курения из колбы пахло как из задницы.
Вы должны взвесить все “за” и “против” прежде, чем проделывать нечто
подобное.
Будьте осторожны, если дым будет тяжело тянуться – это значит, что в
шланг попало молоко. Вам понадобится прочистить шланг или вы рискуете
остаться с полным ртом молока с “душком”.
Завтра я собираюсь экспериментировать с различными алкогольными
наполнителями – отпишу о результатах в воскресенье, как только пройдет
похмелье.
Всем удачи,
Джо.

як то кажуть От:ДжоР23января2001 як то кажуть Это былидолгиевыходные и ум
еняестьновости связанныескурениемтабака як то кажуть Сколькоянепробовалсоз
датьмойсобственныйтабак як то кажуть мненеудалосьнамешатьничегочтобымогл
охотьчутьчутьсравнитьсясЭльБаши як то кажутьЯнепробовалникакихновыхвкус
овкрометехокоторыхповедалвпрошлыхписьмах як то кажуть затояпробовалновы
еметодыприготовления як то кажуть Оказалосьчтолучшевсегобратьсвежиеполые
сокафруктызатемнасколькоэтовозможномелкоихрезать як то кажуть Получившее
сямесивонеобходимопоместитьвнебольшуючашуимедленноразмешиватьстабако
м як то кажуть (вконцеписьмаярасскажууразличныхтипахтабака) як то кажуть П
родолжайтеразмешиватьдотехпорпокатабакполностьюнесольетсясфруктамиимас
састанетоднородной як то кажуть Есливыпереборщилистабакомлибодобавьтефру
ктовлибодостаньтетабак як то кажуть Теперьможнодобавитьлегкогопаточногоси
ропа як то кажуть Запомнитесовсемнемногосиропаядумаючайнойложкидолжнов
полнехватить як то кажуть Перемешивайтеполучившуюсясубстанциюдотехпорп
окаонанестанетвязкойиполностьюоднородной як то кажуть Есливыперельетепат
окитовкусфруктовнебудетчувствоваться як то кажуть Патоканеобходимадлятого
чтобызамедлитьпроцессгорениятабака як то кажуть Итактеперьваштабакготовку
потреблению як то кажуть Чтокасаетсятабакакоторыйможноиспользовать як то
кажуть Япробовалпокупатьнекоторыедешевыесигаретыииспользовалихтабакноэт
обылопростоужасно як то кажуть Ядумаючтооптимальнымтабакомможносчитать
неароматизированныйтрубочныйтабак як то кажуть Какяужеотмечалвпрошлыхп
исьмахякупилтрубочныйтабакноеговкусбылслишкомслышнымиперебивалвкусф
руктов як то кажуть Джо як то кажуть От:ДжоР02марта2001 як то кажуть Вчерам
ысовершилитриважныхоткрытия: як то кажуть 1)Невкоемслучаенепытайтесьдоб
авитьвтабакореховогомасла як то кажуть Вкусбылужаснымимнепонадобилосьза
тратитьпаручасовнапромываниекальяначтобыизбавитьсяотэтогоужасногозапаха
2) як то кажуть Свинограднымжелетоженичегоневышло як то кажуть Приуслови
итольесливысможетекакимлибообразомегоизмельчить як то кажуть Внашемслуч
аечашапопростузабиласьинепропускалавоздух як то кажуть Никакиедополнитель
ныеингредиентывданныйкомпотнеспаслиситуацию як то кажуть Ананаслучшееч
тояпробовал3) як то кажуть Есликтонибудьсталкивалсяспроблемойочищениявку
сагариприкурениисоветиспользуйтефольгу як то кажуть Даязнаючто95%извасуж
еиспользуютфольгуноневтакомплане як то кажуть Покройтепервымслоемфольги
вашучашуисделайтевнейотверстиясреднегодиаметра як то кажуть Далееизфольг
исделайтенебольшуюленту як то кажуть иобогнитеейверхниекраячашитакчтобыч
ашапокраямсталакакбывышезатемсверхупокройтеэтуконструкциюочереднымсло
емфольги як то кажуть исделайтевнейотверстиянебольшогоисреднегодиаметрано
тольколишьпоцентру як то кажуть Плюсыжарбудетраспространятьсяравномерно
непрожигаятабак як то кажуть Минусыгустотадымаиполнотавкусамогутснизитьс
я як то кажуть Предполагаемыесредствадляулучшениявкусаиощущенияалкоголь
як то кажуть или як то кажуть секс як то кажуть (секс? як то кажуть онвсегдалуч
шеесредство як то кажуть) як то кажуть Джо як то кажуть От:ДжоР07марта2001
як то кажуть Яужеписалчтодляприготовлениякальянноготабакаможноиспользова
тьтрубочныйтабакнобуквальнонадняхястолкнулсяснеожиданнымитрудностями
як то кажуть 1)Большинствотрубочныхтабаковсильноароматизированыаэтоознач
аетчтобывыснимнеделаликакиебыингредиентынедобавлялионвсеравнобудетпахн
утьтрубочнымтабаком як то кажуть 2)Трубочныйтабакгораздодорожеобычногота
бакакоторыйможнодоставатьизобычныхсигареттакжеможноиспользоватьтабакдл
ясамокруток як то кажуть (отНаргиленапримертабакфирмыDrum) як то кажуть 3)
Вкуструбочноготабакасмешанногоспатокойоказалсянесамымлучшим як то кажут
ь Ябывсемсоветовалиспользоватьоблегченнуюпатокуноеслииснейпереборщитьто
онаперебьетвкусфруктов як то кажуть Помоемумнениюлучшевсегоиспользовать
табакдлясамокрутокфирмыDrumтакженеплохопоказаласебяфирмаAmericanSpirit
NaturalLongCut як то кажуть Единственныйминустабакадлясамокрутокзаключает
сявтомчтооноченьсухойивамнужноегохорошенькопромариноватьвсмесиспатоко
йифруктамичтобыоннегоремподуглематлел як то кажуть Есливысможетедостать
свежиелистьятабакаеготакжеможноиспользоватьдляприготовлениякальянногота
бака як то кажуть Инапоследокдобавляйтесначалафруктычтобытабакпропитался
ихвкусомиужевконцепатоку як то кажуть Удачивовсехвашихначинаниях як то
кажуть Джо як то кажуть

як то

іменниквдосконалення................
..........прикметниквдосконалений
дієслововдосконалювати............
..........називнийвдосконалення…
родовийвдосконалення...............
..........давальнийвдосконаленню
знахіднийвдосконалення............
..........оруднийвдосконаленням..
місцевийвдосконаленні............. :

як

::::::::::явдосконалююсь::::::::::::::
тивдосконалюєшся::::::::::::::::::::
::::::::::мивдосконалюємося::::::::
вивдосконалюєтесь:::::::::::::::::::
::::::::::вінвдосконалюється::::::::
вонавдосконалюється:::::::::::::::
::::::::::воновдосконалюється:::::
вонивдосконалюються::::::::::::::

я

Джон підійшов до смітника та викинув папірець од хот-догу. Доліруч він
помітив розпочатий хот-дог, підійняв та викинув і його. По дорозі додому Жон
помітив невеличкий хот-дог, який полетів до сміттєвозу. На туї він помітив пару
свіжих хот-догів. Жан зняв та жбурнув їх у мусора. Вхід до будинку оточували
молодики з хот-догами. Джен змушений був конфіскувати усі хот-доги на користь сміттєпроводу. Коли Джек піднявся на свій поверх, сміттєпровід прорвало хот-догами.
З нього вилетіли перелякані собаки (50 шт.) та неприємно стурбований бомж (1 шт.),
який саме проводив алхімічні досліди наступнивм чином:

імітація мастурбації

якщо два кілограми говна змішати з двома кілограмами повидла,
отримаємо чотири кілограми говна
основний закон органічної хімії

комедія її кидати курити чай пити молоко доїти магнатів
шпрехати на латині не знаючи власну поливати цнотою
жадати повію леліяти шкварки просто читати сидячи
сивіти в циліндрі їсти говно запивати кухлями
надіятися на краще вірити в прогрес
перебирати квасолю торгувати
яйцями єгови варити
шовкопряда
одягати
своє
обличчя
знімати порно
грати кіна для кого
дегенерувати на очах твої
сльози моє видужання шліфувати
задницю на роботі матюкати всіх, хто
причетний конаючи поруч обдираючи поруччя
накривати картоплю незлим тихим фетром і знову
віри варити увіри у віру ти й віриш у титри три ти знов

і

з
нов

Жека зайшов до квартири, закрив двері, зняв пальто, помив руки, витяг з комори
друкарську машинку і зачав стукати:

0582 15- Feb- 65 CT111/11 Оляб мерах по оказанию идеологической помощи
партии Суданский Союз Республики Мали. Пост. С-та ЦК. Намечается
строительство высшей партийной школы, подготовка кадров, поставка
оборудования. 1204  08-Aug- 66 Оляб издании в США исследования "Новые
направления в советской экономике". Записка Олятдела информации ЦК от
08.08.66. Издание перевода для ограниченного круга, шаги по разоблачению. *
[9.1] 1206 09-Sep-66 Оляб усилении пропаганды по разоблачению
империалистической политики США в Латинской Америке. Пост. С-та ЦК *
[9.1] 0510 24-Aug-73 CT88/1 Оляб основных направлениях пропаганды в
связи с итогами визита Генерального секретаря ЦК КПСС т. Брежнева в
США. Пост. С-та ЦК 0204 September 10, 1976 Оляб инспирируемой на Западе
антисоветской кампании против использования в СССР психиатрии в
политических целях. Записки в ЦК КГБ № 2066-А от 10.09.76, Минздрава №
2750 от 22.10.76 и № 3193 от 13.12.76 и депутата ВС СССР Ю. Жукова. * [3.6]
0137  28-Dec-76 CT37/14 Записка Андропова от 12.12.76. Пост. С-та ЦК по
представленной КГБ "Аналитической справке о характере и причинах негативых
проявлений среди учащейся и студенческой молодежи". * [3] 0207 April 14, 78
Оля плане мероприятий по разоблачению антисоветской клеветнической
кампании по поводу т. наз. "политических злоупотреблений" в психиатрии.
Записка Олятделов науки, пропаганды, международного, внешнеполитической
пропаганды ЦК; план мероприятий; записка Минздрава от 14.04.78 * [3.6] 0519
16-Mar-79 P147/8 Оля работе в связи с новыми советскими предложениями,
выдвинутыми в речи т. Брежнева перед избирателями. Решение Политбюро
ЦК № П 147/8 от 16.03.79 0940 31-Jul-79 CT169/18 Оляб антисоветской
сионистской провокации а Тель-Авиве. Пост. С-та ЦК 0591 21-Aug-79
CT172/5 Оля предложениях ЦК Компартии Украины относительно
дополнительных мер по противодействию антисоветской деятельности
украинских буржуазно-националистических организаций за рубежом. Пост.
С-та ЦК 0590 28-Aug-79 CT173/4 Оля дополнительных мерах по
противодействию антисоветской деятельности украинских буржуазно-
националистичесих организаций за рубежом. Пост. С-та ЦК. 0523 08-Oct-79
CT179/34 Оля пропагандистских мероприятиях в связи с дополнительными
военно-политическими мерами по ограничению гонки вооружений в
Европе. Пост. С-та ЦК 0592 15-Oct-79 CT180/6 Оля мероприятиях,
проводимых в Советском Союзе в связи с национальными праздниками и
памятными датами социалистических стран. Пост. С-та ЦК. 0524 25-Oct-79
CT182/27 Записка Олятдела внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС от
19.10.79 № 7Д-110. Оля подготовке Мадридской встречи. 0327 March 13, 1980
P187/55 Оля мерах по активизации выступлений международной
общественности против агрессивных действий США в районе Персидского
залива. Решение Политбюро ЦК № П 187/55 от 13.03.80 * [9.1] 0952 29-May-80
CT213/39 Оля некоторых мерах информационно-пропагандистской работы
на Никарагуа. Пост. С-та ЦК. 0532 09-Jun-80 CT214/74 Оля проведении
встречи секретарей ЦК братских партий социалистических стран по
международным вопросам. Пост. С-та ЦК 0331 08-Jul- 80 CT218/6 Оляб
усилении информационно-пропагандисткой работы на Иран. Пост. С-та ЦК
0402 October 4, 1980 CT231/5 Оля некоторых дополнительных мерах по
организации пропаганды и контрпропаганды в связи с событиями в
Польше. Пост. С-та ЦК * [9.3] 0545 16-Jan-8 CT246/49 Оля просьбе
руководства Французской компартии. Пост. С-та ЦК. Олябращение деятелей
советской культуры к митингу французской интеллигенции; без права
публикации в советской печати. * [5] 0547 18-Feb-86 CT222/155 Оляб ответе на
обращение руководства Олярганизации моджахединов иранского народа.
Пост. С-та ЦК. Олябращение и ответ не приведены. 0548 15-Jun-86 (Оля
направлении в Центральную партийную школу ФРЕЛИМОля (Мозамбик)
преподавателей марксизма-ленинизма и др. партийных дисциплин.)
Распоряжение Совмина СССР № 1439 от 15.07.86 0599-3  30-Dec-86 CT34/6 Оля
комплексном плане идеологической работы на Финляндию на 1987-1989
годы. Пост. С-та ЦК. 599-1 06-Oct-90 CT10/3 Оля приеме на учебу в Институт
общественных наук при ЦК КПСС представителей коммунистических,
социалистических и революционно-демократических партий во П
полугодии 1990/1991 гг. Записка Международного отдела ЦК от 06.10.90
Проект письма партийным организациям о распространении в СССР
журнала "Америка". Пост. С-та ЦК. *[9.1] 0593 19-Jul-60 CT158/6 Оля мерах
активного противодействия враждебной радиопропаганде. Пост. С-та ЦК.
Приложены справки с мест о выполнении постановления. 0500 20-Dec-61 P7/18
Оля подписке на дополнительное издание газеты Компартии США
"Уоркер" - "Мидуик". Решение Политбюро ЦК № П 7/18. *[9.1] 1205 27-Aug-
66 (Оля просьбе телекомпании Эй-Би-Си ). Записка АПН в ЦК. Оля
подготовке телерепортажа о жизни рабочей семьи из Ростсельмаша. *[9.1]
0501 05-Sep-66 CT11/64 Оля корреспонденте отделения ТАСС в Нью-Йорке
(Эстер Шилдс). Пост. С-та ЦК. *[9.1] 0502 25-Oct-66 CT13/259 Оля московском
корреспонденте газеты Компартии США "Уоркер" (Гарри Ярис). Пост. С-та
ЦК. *[9.1] 1208 06-Mar- 67 (Оля возможности передачи программы,
подготовленной Г.Боровиком о Вьетнаме, американской телекомпании).
Записка АПН в ЦК от 06.03.67. *[9.1] 0503 15-Apr-68 CT50/148 Оля списании
задолженности по линии В/Оля "Международная книга" с американских
фирм, торгующих советскими книгами. Пост. С-та ЦК . *[9.1] 0504 25-Dec-68
CT64/52 Оля московском корреспонденте газеты Компартии США "Дейли
Уорлд" (Майк Давыдов). Пост. С-та ЦК. *[9.1] 0505 08-May-69 CT72/81 Оляб
оказании помощи книготоргующей фирме Компартии Израиля "Популяр
Букшоп". Пост. С-та ЦК 0506 14-May-69 CT73/2 Оляб оказании помощи
книготоргующей фирме Компартии Бельгии "Дю Мондантье". Пост. С-та
ЦК 1212 05-Nov-69 No.2792-А (Оля предстоящем издании новой книги С.
Аллилуевой "Только один год"). Записка КГБ в ЦК № 2792-А от 05.11.69 1213
06-Jan-70 CT87/8 Оляб организации передачи информации
Радиотелеграфного агентства Украины (РАТАУ) в Нью-Йорк на
украинском языке по каналам связи ТАСС. *[9.1] 1020 February 2, 1970
No.265-A Оля мерах по усилению контроля за ввозом и распространением
порнографических изданий иностранцами. Записка КГБ Суслову № 265-A от
02.02.70 *[2] 0605 21-May-70 CT99/41 Оля просьбе Генерального секретаря
Компартии Канады. Пост. С-та ЦК. Финансовая поддержка для открытия
магазина советской книги. * [5] 0608 13-May-71 CT163 Оля просьбе
руководства Компартии Бельгии. Пост. С-та ЦК. Финансовая поддержка
книготорговой фирме КП Бельгии "Дю Мондантье". *[5] 0586 27-Jan-72 CT28/11
Оляб открытии корреспондентских пунктов журнала "Новое время" в
США (г. Нью-Йорк) и Республике Перу (г. Лима). Пост. С-та ЦК. Должность
корреспондента замещается сотрудником КГБ; в США назначен И. Андронов.
*[9.1] 0512 02-Feb-75 Записка посла СССР в Швейцарии в ЦК КПСС. Оля
письме секр. Швейцарской партии труда А. Маньена с просьбой ускорить
расчеты за изготовление 3 книг о СССР. 0584 05-May-76 CT7/82 Оля переводе
корреспондентского пункта газеты "Известия" из Народной республики
Конго в Народную Республику Ангола. Пост. С-та ЦК. Должность
корреспондента замешается сотрудником КГБ. 0585 05-May-76 CT7/81 Оляб
организации корреспондентского пункта газеты "Комсомольская правда" в
Австрийской Республике. Пост. С-та ЦК. Должность корреспондента
замещается сотрудником КГБ 0513 07-May-76 CT7/12 Оля семинаре-
совещании зарубежных корреспондентов советских газет, радио и
телевидения, ТАСС, представителей АПН и советников по культуре и
информации посольств СССР. Пост. С-та ЦК. 0924 14-Dec-76 CT36/64
Просьба руководства Народной партии Ирана. Пост С-та ЦК. Из-за отказа
Болгарии продолжать вещание на Иран рассматривается возможность
привлечения СЕПГ, КПЧ, ВСРП и РКП. * [7] 0514 09-Mar-77 CT47/12 Оля
съемке в ФРГ телефильма враждебного характера. Пост. С-та ЦК. Т/ф "В
полдень на Красной площади" посвящен чехословацким событиям и
преследованиям инакомыслящих; приурочен к 60-летию Олякт. Революции. * [3]
0515 30-May-78 CT109/4 Оля мерах по активизации работы с
развивающимися странами и в международных организациях по вопросам
массовой информации. Пост. С-та ЦК 0518 03-Oct-78 CT127/9 Оля просьбе
руководства Социалистической партии Австралии. Пост. С-та ЦК
Финансовая помощь фирме "Нью Эра букс энд рекордз" в распространении
советской литературы. * [6] 0587 19-Apr-79 CT155/86 Оля включении
Нидерландов в зону обслуживания корреспондентского пункта
"Литературной газеты" в ФРГ. Пост. С-та ЦК. 0521 29-May-79 CT160/5 Оляб
участии Союза журналистов СССР в работе 8 конгресса Международной
организации журналистов в Финляндии. Пост. С-та ЦК 0522  12-Jun-79
CT162/5 Оля некоторых мерах по усилению нашего влияния на органы
массовой информации развивающихся стран. Пост. С-та ЦК 0588 10-Jul-79
CT166/12 Оляб оказании производственно-творческих услуг американской
телевизионной компании в съемках многосерийного документального
фильма. Пост. С-та ЦК. * [9.1] 0589 17-Jul-79 CT167/18 Оля проведении
переговоров о создании советско-американсого художественного
кинофильма, посвященного проблемам разоружения. Пост. С-та ЦК.
Режиссер - Ф. Коппола. * [9.1] 0525 22-Jan-80 CT194/9 Оля плане мероприятий
Олятдела печати МИД СССР для аккредитованных в г. Москве
иностранных корреспондентов. Пост. С-та ЦК 0323 January 29, 1980 CT195/59
Оляб оказании технического содействия Демократической Республике
Афганистан в строительстве радиовещательной средневолновой
радиостанции мощностью 1000 кВт. Пост. С-та ЦК. * [9.2] 0526 07-Feb-80
CT197/15 Оля переносе сроков начала советского радиовещания с
территории Кубы на США. Пост. С-та ЦК. * [9.1] 0325 February 19, 1980
CT198/9 Оляб оказании помощи ДРА в укреплении средств массовой
информации. Пост. С-та ЦК. * [9.2] 0946 13-Mar-80 CT202/15 Оля просьбе
руководства Сандинистского фронта национального освобождения. Пост. С-
та ЦК. Поставка 600 т бумаги, фотоматериалов. 0574 03-Apr-80 CT205/31
Оляб оказании произаводственно-творческих услуг американской
компании в создании серии документальных фильмов. Пост. С-та ЦК. Серия
фильмов о культурной программе Олялимпиады-80. * [9.1, 9.4] 0530 CT206/58
Оля содействии греческому издателю Г.Боболасу. Пост. С-та ЦК 0531 22-Apr-
80 CT207/71 Оля приглашении в СССР генерального директора
Марокканского информационного агентства МАП А. Фенжиро. Пост. С-та
ЦК 0575 13-May-80 CT210/57 Оляб открытии отделения ТАСС в Республике
Зимбабве (г. Солсбери). Пост С-та ЦК. Должность корреспондента
замещается сотрудником КГБ. 0576 13-Jun-80 CT215/50 Оляб издательской
деятельности и штатах бюро АПН в Народной Республике Кампучии. Пост.
С-та ЦК. Намечается выпуск изданий на кхмерском языке; должность зам. зав.
бюро замещается сотрудником КГБ. 0581 01-Jul-80 CT217/10 Оляб оказании
производственно-творческих услуг английской телекомпании “Гранада” в
съемках документального телевизионного фильма. Пост. С-та ЦК. Тема –
история советского кинематографа. 0534 02-Sep-80 CT226/3 Оляб усилении
работы с Итальянской компартией. Пост. С-та ЦК. Книгоиздание,
информационный обмен и т.д. * [5] 0535 15-Oct-80 CT233/8 Оля поставке
газетной бумаги для руководства Сандинисткого фронта национального
освобождения и правительства Республики Никарагуа. Пост. С-та ЦК. 0333
October 22, 1980 CT233/67 Оля публикации статьи в связи с антисоветской
акцией Итальянской соцпартии. Пост. С-та ЦК. * [5, 9.2] 0577 04-Dec-80
CT240/21 Вопрос Агентства печати “Новости”. Пост. С-та ЦК. Разрешено
создать в Агентстве управление информационных систем. 0538 05-Dec-80
CT240/43 Оля просьбе ЦК Компартии Кубы и правительства Гренады. Пост.
С-та ЦК. Олярганизация в Гренаде широковещательной радиостанции для
вещания на США. * [9.1] 0541 09-Dec-80 CT240/82 Оля расширении
сотрудничества между Гостелерадио СССР и прогрессивными
итальянскими теле- и радиостанциями. Пост. С-та ЦК. * [6] 1049 December 15,
1980 CT241/92 Оля создании специального телефильма по материалам на
разоблаченных агентов китайских спецслужб. Пост. С-та ЦК. * [2] 0335
December 16, 1980 P241/8 Оля дополнительных мерах помощи Народно-
демократической партии Афганистана в развертывании идеологической
работы. Пост С-та ЦК. Поставка радиовещательного оборудования, подготовка
кадров и др. * [9.2] 0406 December 22, 1980 CT242/61 Оля некоторых
дополнительных мерах по контролю за распространением польской печати
в СССР. Пост С-та ЦК. * [9.3] 0578 23-Dec-80 CT242/18 Оля награждении
издательства “Беларусь” и представлении к награждению орденами и
медалями СССР наиболее отличившихся сотрудников издательства и
работников типографии. Пост. С-та ЦК. 0543 05-Jan-81 CT244/54 Оля
приглашении гражданина Великобритании для работы в ТАСС. Пост. С-та
ЦК 0544 06-Jan-81 CT244/79 Оляб открытии регионального
корреспондентского пункта журнала “Новое время” по Центральной
Америке и закрытии корреспондентского пункта журнала в Республике
Перу. Пост. С-та ЦК. 0546 03-Feb-81 CT248/14 Оляб оказании
производственно-творческих услуг французской кинокампании “Европа-
Фильм”. Пост. С-та ЦК 0637 05-Jan-82 CT44/7 Оля просьбе руководства
Компартии США. Пост. С-та ЦК. Списание задолженности с американских
книготорговых фирм. * [5, 9.1] 0408 January 15, 1982 CT246/17 Оляб
учреждении корпункта Агентства печати новости в г. Гданьске (ПНР). Пост.
С-та ЦК. Должность зам. заведующего замещается сотрудником 1 ПГУ КГБ. *
[9.3] 0116 19-Apr-82 No.782-A Оля распространении в стране идеологически
вредных видеофильмов иностранного производства. Записка КГБ в ЦК №
782-А от 19.04.82 0580 02-Nov-82 CT83/5 Оля дополнениях к установленному
порядку публикаций в центральной печати материалов официального
характера. Пост. С-та ЦК. 0732 14-Aug-86 CT19/17 Оляб оказании финансовой
помощи редакциям прогрессивных армянских газет за рубежом. Пост. С-та
ЦК 0549 24-Dec-88 No.578 (Оля поставках газетной бумаги для братских
компартий ). Распоряжение. Совмина СССР № 578 от 24.12.88.
Олясуществляется только по указанию ЦК. * [5] 1042 03-Mar-89 P148/5 Оляб
открытии корреспондентского пункта гвзеты “Комсомольская правда” в Канаде.
Решение Политбюро ЦК № П148/5. Замещается офицером КГБ 0550
06-Feb-90 CT10/1 Оля материально-бытовом обеспечении корреспондентов
центральных органов коммунистических и революционно-демократических
партий капиталистических и развивающихся стран. Пост. С-та ЦК 0551 22-
Feb-90 CT112/116 Оля закупке и распространении в СССР периодических
изданий коммунистических и рабочих партий, прогрессивных организаций
капиталистических и развивающихся стран. Пост. С-та ЦК. * [4] Оляб
издании в США исследования "Новые направления в советской
экономике"). Записка Олятдела информации ЦК от 08.08.66. Издание перевода
для ограниченного круга, шаги по разоблачению. * [1.1, 9.1] 0557 August 23, 66
(Оля присуждении премии "Атом для мира" член-корреспонденту АН
СССР Емельянову). Записки в ЦК Минсредмаша (Славский) с предложением
отказаться от присужденной американской организацией премии,, Президиума
АН (Келдыш) с предложением принять; Олятдел оборонной промышленности
Сербин) рекомендовал отказ. 0507 01-Oct-69 Оля присуждении почетной
степени доктора исторических наук Джеймсу Джексону. Записка
Международного отдела и Олятдела науки ЦК. * [9.1] 0599 07-Apr-70 No.892-A
(Реакция литераторов на итоги работы III съезда писателей РСФСР).
Записка КГБ в ЦК № 892-А от 07.04.70. 0560 June 2, 70 No.1509-A (Оляб аресте
группы иностранных и советских граждан, занимавшихся контрабандой и
спекуляцией золотом). Записка КГБ в ЦК № 1509-А от 02.06.70. * [2]

0598 07-Sep-70 No.2431-A (Материалы о настроениях поэта А. Тва). Записка
КГБ в ЦК № 2431-А от 07.09.70.

СССР..........................................................................................................Секретно
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
7 сентября 1970 г.
№ 2431 – А
гор. Москва
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ В ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

В Комитет госбезопасности поступили материалы о настроении поэта А. Тва.
В частной беседе, состоявшейся в начале августа 1970 года, он заявил: «я
прекрасно знаю, что на мой счет идут насмешливые пересуды: Тва-то сообразил,
что нынче Ста не в моде, а в своё время чуть ли не пятьсот строк ему
персонально посвятил. Верно, я много написал стихов о «родном отце». Но я
тогда не кривил душой, как, уверен, не кривили очень многие. Не надо
стыдиться, что мы писали во время фи войны поздравление Ста в стихах. Мы
верили, что делаем высокое дело. Стыдно должно быть тем, кто сегодня
пытается обелить Ста, ибо в душе они знают, что творят. Да, ведают, что творят,
но оправдывают себя высокими политическими соображениями: этого требует
политическая обстановка, государственные соображения!... А от усердия уже
начинают верить в свои писания. Вот увидите, в конце года в «Литературной
газете» появится обзор о «Новом мире»: какой содержательный и интересный
теперь журнал! И думаете не найдутся читатели, которые поверят? Найдутся! И
подписка вырастет. Рядовой, как любят говорить, читатель, он верит печатному
слову. Прочтет десять статей насчет того, что у нас нет цензуры, а на
одинадцатой поверит».
Также стало известно, что Тва на протяжении последнего столетия неоднократно заявлял:
«....................СтойЯкость (чтить стоЯ)...............................
1. Я Гулливер среди своры карликов
2. Я океанский ливень на Солнце
3. Я шум прибоя на Марсе
4. Я журавлиный полёт на север
5. Я истощён как матушка Земля
6. Я полон чего-то неземного
7. Я затаённый крик над бездной
8. Я снежный ветер среди зноя пустыни
9. Я врата Млечного Пути
10. Я песня рыбы подо льдом
11. Я луч надежды в банке серы
12. Я недопитый нектар Аполлона
13. Я камень Пятого Рима
14. Я чудо рождения барсука
15. Я папарацци на ветке Палестины
16. Я звёздный смерч среди зубных щёток
17. Я... да что там говорить!
18. Я берёзовый сок по артерии
19. Я Раскольников, распятый евреями
20. Я блоха на кудрях Венеры
21. Я имею беспредельную власть над сознанием гусениц
22. Я строю тротуары на Луне
23. Я веду счёт каждого пятнышка на далматинцах
24. Я подбираю ключи к любому бублику
25. Я прощаю всем мои пресыщения
26. Я щедр как антилопа под летним дождём
27. Я студень из шапки медузы
28. Я улыбка булгаковского пса
29. Я корка хлеба в блокадном Ленинграде
30. Я остров сокровищ в сортире
31. Я черепашка-ниндзя в Эрмитаже
32. Я пружина в гегелевских часах
33. Я виагра саранчи
34. Я резистор в мозгах Павлова
35. Я просто добрый Ильич
36. Я серенада на пеплах Помпеи
37. Я орангутанг, который ласкает Дарвина
38. Я селезёнка золотого баклана
39. Я сок песочного пломбира
40. Я инквизитор Павлика Морозова
41. Я лучшая кисть Шевченко
42. Я короста на челе у Горбачёва
43. Я Брюс Уиллис в любимых тапочках Мадонны
44. Я Ди Каприо на «Комсомольске»
45. Я клич усталого ирокеза
46. Я пуп земли Франца-Иосифа
47. Я гиперболический параболоид
48. Я никотин на дёснах Шерлока Холмса
49. Я плыву за течением как “Боинг” по кольцам Сатурна
50. Я бильярдный шар в лунке для гольфа
51. Я украинец ещё больше чем Велес
52. Я крутое яйцо на сфере
53. Я лучший друг амазонок
54. Я одинок как Робинзон в пятницу в центре Мехико
55. Я бройлерный комбинат имени Луначарского
56. Я саламандра в ногах у Дажбога
57. Я китайская ваза из бедра Евы
58. Я Дон Кихот без мельницы
59. Я невинен как картина Пикассо
60. Я виски с уксусом и мёдом
61. Я первый воздушный змей Гагарина
62. Я самый средний подлец
63. Я последняя дата в юлианском календаре
64. Я самый главный огрызок в урне
65. Я стар как время
66. Я молод как чёрнозём
67. Я Лувр на поверхности винегрета
68. Я Зигмунд Фрейд на борту “Титаника"
69. Я Калигула местных кухарок
70. Я черепица дурдома
71. Я Диоген в запаянной колбе
72. Я силикон на губах порнодивы
73. Я медный песо в кармане ребёнка
74. Я шоколадный замок в слепой кишке
75. Я пластилиновый жемчуг
76. Я адвокат Чикатило
77. Я хаггис взамен ситечка для чая
78. Я стильный как вождь киммерийцев
79. Я сильный как протеин в желудке боксёра
80. Я обратная сторона алмазного трезубца
81. Я мёртвый как мешок зерна
82. Я холодный как бордюр на Бродвее
83. Я голодный как хвост у кометы
84. Я любезный как борец на матах
85. Я серебряная ложка в кармане посла
86. Я находчивый как Даун
87. Я последний стих Костенко
88. Я первый звук Пушкина
89. Я горд как осьминог в чернильнице
90. Я ласков как первый тигрёнок
91. Я нежен как первый моллюск
92. Я девственен как первый тампакс
93. Я мил как первый бог
94. Я разгадка бытия
95. Я порок смерти
96. Я полон жизни как последний гиперборей
97. Я полон энтузиазма как последний из могикан
98. Я верю в счастье как последний романтик
99. Я жду счастья как пёс Герасима
100. Я счастлив как последний дурак»
Сообщаем в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ АНДРО

0553 January 18, 1972 CT26/2 Оля работе партийной организации Минского
тракторного завода по повышению производственной и общественно-
политической активности трудящихся. Пост. С-та ЦК 0704 03-Mar-72 CT 33/8
Оля поручении Министерству внешней торговли. Пост. С-та ЦК. Продажа
текстиля фирмам, поддерживающих Соцпартию Японии, с тем, чтобы сумма
отчислений в фонд СПЯ в 1972 г. составила ок. 100 тыс долл . *[6] 0596 30-Nov-
72 Оляб ошибочной публикации в журнале "Наука и жизнь". Записка
Олятдела пропаганды ЦК от 30.11.72. Оля статье В. Солоухина Травы". 0595 14-
Sep-73 (Оля публикации стихов Е.Долматовского в журнале "Оляктябрь").
Записка Олятдела пропаганды ЦК Суслову от 14.09.73 0610 05-Feb-74 CT112/11
Оля письме Ленина к Алексинскому от 07.02.1908. Пост. С-та ЦК. Поручено
Минкульту и КГБ обменять письмо на картину Кандинского. 0710 29-Apr-76
CT7/2 Оля создании советско-французской фирмы. Пост. С-та ЦК. Оля
создании совместной фрахтовой компании. *[6] 0594 08-Oct-76 No.2280-A
Оля настроениях художника Глазунова И.С. и отношении к нему творческой
общественности. Записка КГБ в ЦК № 2280-А от 08.10.76 0599-2 08-Dec-76
No.2772-A Оля некоторых архивных документах ак. Лысенко Т.Д. Записка
КГБ в ЦК № 2772-А от 08.12.76. Олябнаружены материалы известной сессии
ВАСХНИЛ с поправками Сталина, которые могут "быть использованы в
невыгодном для СССР плане". 0735 16-Feb-77 Олятчет о работе группы по
науке и технике Посольства СССР в ФРГ за 1976 г. *[6] 0597 16-May-77 (Оля
публикации поэмы Е. Евтушенко "Северная надбавка" в журнале
"Юность"). Записка Олятделов пропаганды и культуры ЦК от 16.05.77; записка
Главлита от 10.05.77. 0556  May 25, 1979 CT160/52 Оля командировании
советских специалистов во Францию на 33-й Международный салон
авиационной и космической техники. Пост. С-та ЦК. 0563 June 11, 1979
CT162/67 Оляб инормации для первых секретарей ЦК союзных республик,
крайкомов, обкомов партии. Пост. С-та ЦК. Оля предстоящем повышении с
01.07.79 розничных цен на золото, меха, ковры, мебель, автомобили. 0552 23-
Aug-79 CT173/15 Оля Перечне постановлений ЦК КПСС и поручений
Секретарей ЦК, длительное время находящихся на исполнении. Пост. С-та
ЦК. Перечень поручений Политбюро, Секретариата и секретарей ЦК,
находящихся на исполнении в отделах ЦК, министерствах и ведомствах, по
состоянию на 20.08.79; круг проблем, решение которых контролируется ЦК. *
[1.2] 0558 January 4, 1980 CT191/12 Записка Мин-ва внутренних дел СССР ( т.
Щелоков) от 25.12.1979 г. № 1/8305. Пост. С-та ЦК. В записке МВД от 25.12.79
рассматриваются условия, способствующие хищению шерсти в системе ее
заготовки и обработки; в записке Минлегпрома от 16.01.80 предлагаются меры
по упорядочению и совершенствованию системы закупок шерсти. 0823  February
02, 1980 CT196/10 Оля сокращении культурных обменов с США. Пост. С-та
ЦК. *[9.1] 0562 October 3, 1980 CT231/25 Оля сдаче во фрахт советско-
шведскому рыбохозяйственному акционерному обществу "Скарус"
советских рыболовных траулеров для работы в водах Канады. Пост. С-та
ЦК. 0554  October 4, 1980 CT231/9 Записка КГБ об упорядочении добычи,
использования и экспорта природных минералов. Пост. С-та ЦК по записке
КГБ №1864-А от 05.09.80 и справки 2 ГУ от 28.08.80 0559 October 24, 1980
CT233/8 Оля некоторых негативных проявлениях, связанных с
недостатками в организации и оплате труда рабочих и служащих. Пост. С-та
ЦК. 0540 09-Dec-80 CT240/75 Оля финансировании международного научно-
технического сотрудничества Академии Наук СССР на 1981 г. Пост. С-та
ЦК. Просьба об увеличении финансирования передана на рассмотрение Совмина.
0542 16-Dec-80 CT241/9 Оля предварительных переговорах между
Академией Наук СССР и Национальной академией наук США. Пост. С-та
ЦК. Дано согласие на предварительные переговоры. 0729 20-Dec-80 CT242/76
Оля просьбе Социалистической партии Австралии. Пост. С-та ЦК. Списание
задолженности австралийской фирме "Паланга тревел" по аренде советских
судов (около 2574 тыс инвал. руб). *[1.2] 0564 February 13, 1982 No.317-A Оля
передаче Государственным музеям Московского Кремля произведений
искусства. Записка КГБ в ЦК № 317-А от 13.02.82. 1034  February 17, 1981
CT250/9 Оля письмах трудящихся по вопросам, касающимся снабжения
населения хлебом и бережном отношении к его ресурсам (записка
Черненко). Пост. С-та ЦК. 1035 February 17, 1981 CT250/10 Оля жалобах
трудящихся на перебои в торговле поваренной солью. Пост. С-та ЦК 0430
September 23, 1982 Оля советской помощи ПНР в свободно конвертируемой
валюте в 1980-1981. Справка от 23.09.82. Предоставлено кредитов 690 млн.
долл, отсрочено платежей 1779 млн. долл, безвозмездная помощь 465 млн. долл.
* [1.2, 9.3] 1403 26-Jun-86 (Оля ходе работы съезда писателей СССР).
Заседание Политбюро ЦК 26.06.86. Рабочая запись. Оля возможном составе
нового руководства Союза писателей; основной вариант - Марков и Бондарев,
запасной - Залыгин и Карпов. * [4] 1411 15-Feb-91 Перечень некоторых
документов, по которым даны поручения тов. Горбачева в 1990 г. *[4] Оляб
отборе коммунистов на политическую работу в пограничные войска КГБ
при СМ СССР. Пост. С-та ЦК. Приведена разнарядка на 600 чел. по регионам. *
[2] 0609 28-Jul-71 CT123/30 Оля приглашении в СССР в 1971 г. зарубежных
партийных работников, организация их приема, обслуживания и связанных
с этим расходах. Пост. С-та ЦК. 0567 15-Jan-74 CT109/100 Оля включении
должности начальника 12 отдела 2 Главного управления КГБ при СМ
СССР в учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС. Пост. С-та ЦК. 0610
05-Feb-74 CT112/11 Оля письме Ленина к Алексинскому от 07.02.1908. Пост.
С-та ЦК. Поручено Минкульту и КГБ обменять письмо на картину Кандинского.
* [1.2] 1026 03-Jul-74 CT131/11 Оля введении должности заместителя
начальника Олятдельного авиационного отряда № 235 по режиму. Пост С-та
ЦК * [2] 0569 02-Aug-74 CT138/2(?) Оля введении трех должностей
освобожденных партийных работников в парторганизации КГБ и о
создании кабинета политического просвещения при парткоме 15 Главного
управления КГБ. Пост. С-та ЦК. 0566 27-Jan-75 CT158/47 Оляб отборе
партийных, советских и комсомольских работников на руководящую
работу в органы государственной безопасности. Пост. С-та ЦК. Приведена
разнарядка по регионам на 1975 г. на 50 чел.; распоряжение Совмина № 206-рс
от 30.01.75 о продлении срока действия двухгодичных курсов при Высшей школе
КГБ. * [2] 0555 14-May-75 CT170/76 Олятчет об исполнении партийного
бюджета за 1974 год. Пост. С-та ЦК. Приведены подробные данные о доходной (
989 млн ) и расходной ( 868 млн ) частях партбюджета. 0570 15-Feb-77 CT44/16
Оляб отборе партийных, комсомольских и советских работников на
руководящую работу в органы государственной безопасности. Пост. С-та ЦК.
Приведена разнарядка по регионам на 1977 г. на 50 чел. * [2] 0568 09-Apr-79
CT154/42 Вопрос Мин-ва гражданской авиации и КГБ СССР. Пост. С-та ЦК.
В ВУЗах МГА, где обучаются иностранные специалисты (всего их ок. 300 чел.),
вводится должность проректора по режиму. * [2] 0572 10-Jul-79 CT166/54 Оля
т. Воскобойникове В.Ф. Пост. С-та ЦК. Воскобойников (нач. зенитных
ракетных войск отдельной армии противовоздушной обороны) утвержден
членом Военного совета этой армии. 0552 23-Aug-79 CT173/15 Оля Перечне
постановлений ЦК КПСС и поручений Секретарей ЦК, длительное время
находящихся на исполнении. Пост. С-та ЦК. Перечень поручений Политбюро,
Секретариата и секретарей ЦК, находящихся на исполнении в отделах ЦК,
министерствах и ведомствах, по состоянию на 20.08.79; круг проблем, решение
которых контролируется ЦК 0565 23-Jan-80 CT195/6 Оляб отборе партийных,
советских и комсомольских работников на руководящую работу в органы
КГБ СССР. Пост. С-та ЦК. Приведена разнарядка по регионам на 1980 г. на 50
чел. * [2] 0573 12-Mar-80 CT201/10 Оля порядке издания закрытого
"Информационного бюллетеня ЦК КПСС ( по международным вопросам )".
Пост. С-та ЦК. 1511 15-Apr-80 CT206/14 Оля введении дополнительно
должностей в штаты спорткомитетов СССР, РСФСР, спорторганизаций
ВЦСПС. Пост. С-та ЦК. По записке КГБ № ОляП-0948 от 08.04.80 в преддверии
Олялимпиады-80. * [9.4] 0533 23-Jun-80 Пленум ЦК КПСС 23.06.80.
Стенограмма 0626 05-Sep-80 CT227/62 Оля материальном вознаграждении
Марселя-Шарля Лонге. Пост. С-та ЦК. Вознаграждение за переданные
документы К..Маркса. 0579 10-Feb-81 Оляб ответе на запрос посла СССР в
США т. Добрынина А.Ф. Записка Олятдела науки и Международного отдела
ЦК. Предложение А. Хаммера преподнести Брежневу книгу Ленина отклонено.
0561 12-Jun-84 (Оля восстановлении Молотова в рядах КПСС). Олябмен
мнениями на заседании Политбюро ЦК, протокол от 12.07.84. Олябсуждены
также вопросы о восстановлении в партии Маленкова, Кагановича, о
деятельности Хрущева, Сталина. 0547-2 07-May-86 Положение о
Международном отделе ЦК КПСС. Подготовлено по указанию Горбачева;
одобрено им. 1407 30-May-90 P116 Оля подготовке Российской партийной
конеренции. Пост. С-та ЦК. * [4] 1411 15-Feb-91 Перечень некоторых
документов, по которым даны поручения тов. Горбачева в 1990 г. * [4]

Жика на хвилину припинив стукати. Жила встав, підійшов до вікна та запалив
цигарку. Жида заполонили відчуття, він похапцем сів та зачав
клацати знову:

ОЛЯ ЧИСТИТЬ БАРАБОЛЮ КМ БАРАБОЛЯ ХАРИТЬ ОЛЮ КРП ЖАРИТЬ
ОЛЯ БАРАБОЛЮ КМ БАРАБОЛЯ ХАРИТЬ ОЛЮ КРП І НЕВЖЕ Ж ТО МОЯ
ДОЛЯ ЛИШЕ ЧИСТИТЬ БАРАБОЛЮ ЗНК ПТ НЕ ЖУРИСЯ КМ ПТАШКО
МОЯ КМ ВИПУЩУ ТЕБЕ НА ВОЛЮ КМ ХАВАТЬ ТРЕБА КМ МИЛА ОЛЮ
КМ МАКАРОНИ ТА КВАСОЛЮ ЗНК ОКЛ АПЛДСМНТ БРХЛ ОВЦ

Написати рецензію

Рекомендувати іншим
Оцінити твір:
(голосувати можуть лише зареєстровані)
кількість оцінок — 0

Рецензії на цей твір

До друку негайно!

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© М.Гоголь, 18-08-2005

Це комусь подобається?

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© , 18-08-2005

А Ваш психіатр це читав?

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© , 18-08-2005
 
Головна сторінка | Про нас | Автори | Художні твори [ Проза Поезія Лімерики] | Рецензії | Статті | Правила користування | Написати редактору
Згенеровано за 0.89159393310547 сек.
Усі права застережено.
Всі права на сайт належать ТОВ «Джерела М»
Авторські права на твори та рецензії належать їх авторам.
Дизайн та програмування KP-design
СУМНО
Аніме та манґа українською Захід-Схід ЛітАкцент - світ сучасної літератури Button_NF.gif Часопис української культури

Що почитати

Мовна та візуальна стихія українськості. “Енеїда”Івана Котляревського у відображенні ілюстрацій Оксани Тернавської
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі розмову із доктором філософських наук, професором кафедри української …
Книжковий МЕДВІН 2019
Друзі! Вже скоро розпочнеться весняний книжковий Медвін, звертаємо вашу увагу на зміну розкладу, ярмарок …
Поезія, яка пробуджує до роздумів
Поезія завжди була тою силою, яка змушувала рухатись далі, коли не було сил. Змушувала любити, коли …
Поклик минулого, заради порятунку майбутнього
Не дивно, що коли на вулицю приходить весна, та ранкове небо починає освітлюватись новим життям, у більшості …